Становище за възможността за използване на канабисови производни за лечение

снимка, Становище за възможността за използване на канабисови производни за лечение

       Становище за възможността за използване на канабисови производни за лечение:

 

1.      От началото на годината до момента, в Клиниката по спешна токсикология на ВМА са били хоспитализирани по спешност 8 пациенти (на възраст 19-29 г.). с остро отравяне след употреба на марихуана. При някои ог пациентите са наблюдавани промени в психичния статус (шизофренен тип), което е наложило последващо специализирано лечение в психиатрично звено. Тенденцията за момента е за двукратно увеличаване на броя на хоспитализираните по спешност пациенти, след употреба на тетрахидроканабинол-съдържащи продукти.

2.       В специализираната Токсикохимична лаборатория към Клиниката, която е единствената действаща към момента от определените по Наредба 30/2001 г. на M3, МВР и МП лаборатории за контрол на упойващи вещества при водачи на МПС през 2012 г. са изследвани 57 проби за упойващи веществпрез 2013 г. - 71 проби, а за 2014 г. (до 13.06.2014 г.) - 76. Тенденцията също е към бързо увеличаване на броя изследвани водачи на МПС, показани положителен резултат за употреба на упойващи вещества.

От получените резултати се установява, че пробите с доказана употреба на тетрахидроканабинол (марихуана) - 27 за 2012 г. (47 %) и 36 за 2013 г. (50%), т.е. марихуаната е второто по разпространение упойващо вещество след алкохола при изследваните водачи на МИС. Подобна е тенденцията и във всички страни на ЕС, където рестриктивните мерки за употреба на упойващи вещества за водачи на МПС се актуализират непрекъснато (за разлика от нас).

3.       През 2013 г. е наблюдавано увеличение на случаите на комбинирана употреба на упойващи вещества от водачи на МПС, които условно могат да бъдат разделени на две групи по основен компонент - базирани на тетрахидроканабинол (34% от случаите на комбинирана употреба) и на метадон (13%). Този факт може да се интерпретира като тенденция за преминаване към употреба на други наркотични вещества от употребяващите марихуана и опасност от последващо развитие на зависимост.

4.       Употребата на тетрахидроканабинол силно повлиява способността за управление на МПС и работа с машини - може да предизвика различни по вид и продължителност ефекти в зависимост от количеството на активното вещество и начина на прием. В общия случай, наблюдаваните ефекти при употребата на марихуана могат да варират между отделните индивиди, като се променя себеоценката и усещанията за пространство и време. Възможно е да се наблюдават слаби халюцинации, повлиява се концентрацията и фината координация на движенията. Наличието на деривати на тетрахидроканабинола силно потеицира неговото токсично действие (напр. канабинол).

Този въпрос предполага предварително обсъждане и разглеждане на проблема с евентуалната употребата на марихуана за медицински цели и правоспособността за управление на МПС.

От медицинска гледна точка е необходимо да се разгледа въпроса на експертно ниво - доколко на настоящия етап у нас е необходимо и обосновано прилагането на марихуана и деривати, като фармакотерапевтично средство - има ли подобна необходимост, съществуват ли към момента по-безопасни възможности и алтернативи?

Разрешаването на употребата на марихуана и производни ще доведе до неминуемо нарастване и на злоупотребата по „медицински показания" от лица без такива. В тази насока следва да се разгледат и предвидят всички възможни последствия от подобен акт и да се прецени възможността на страната, респ. съответните органи и институции да се справят с тях - нормативно и най-вече процедурно - органи и средства за контрол; наличие, оборудване и финансиране на специализирани лаборатории и др. Възникват и редица правни въпроси, които ще наложат преразглеждане и редакция на съществуващи нормативни документи.

В заключение, смятам, че на настоящия етап рисковете от разрешаване на употребата на марихуана и деривати за медицински цели са много повече от евентуалните предимства, като част от последиците ще бъдат извън обсега на медицината, с негативни последствия в редица друг и области на обществото и риск за общественото здраве.

НАЧАЛНИК КЛИНИКА ПО СПЕШНА ТОКСИКОЛОГИЯ

ПРОФЕСОР КАМЕН КАНЕВ, ДМН

 

 

Кратък линк:
Етикети:
снимка на vodaObsnv

още Новини

Абонамент

Банер Марихуана

Банер Марихуана